REGULAMIN:


§ 1

II Ogólnopolski Turniej Studenckich Drużyn Fizjoterapeutycznych, zwany dalej Turniejem jest wydarzeniem organizowanym przez Studencką Grupę Projektową Ogólnopolskiego Turnieju Studenckich Drużyn Fizjoterapeutycznych we współpracy z Katedrą i Kliniką Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; zwaną dalej - Organizatorem.

 

§ 2

Turniej jest wydarzeniem mającym na celu promowanie nowoczesnych metod kształcenia, sprawdzenie posiadanej wiedzy, udoskonalenie zdolności zawodowych oraz pracy w grupie.

 

§ 3

Za merytoryczną poprawność testów i konkurencji odpowiada Komisja Ekspertów Turnieju powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, lekarze specjaliści będący wykładowcami akademickimi uczelni z całej Polski.

 

§ 4

Uczestnikami Turnieju mogą zostać studenci kierunku fizjoterapia kształceni na terenie Polski.

 

§ 5

Do Turnieju jednorazowo może zgłosić się drużyna składająca się z 4 osób, w tym przynajmniej jeden uczestnik musi być studentem I lub II roku studiów licencjackich lub realizowanych w formie ciągłej.

 

§ 6

Maksymalna liczba drużyn mogących wziąć udział w Turnieju to 20. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości drużyn.

 

§ 7

 Uczestnicy Turnieju muszą dokonać zgłoszenia drużyny poprzez podanie jej nazwy oraz listy członków przez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej www.fizjoturniejpoznan.jimdo.com (w zakładce rejestracja), oraz przesłanie drogą elektroniczną dowodu wpłaty na adres mailowy: fizjoturniejpoznan@gmail.com do 10 dni od dokonania rejestracji. Po okresie 10 dni rejestracja zostaje anulowana. W przypadku rezygnacji z Turnieju opłata nie będzie zwracana. 

 

§ 8

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 60 zł , która pokrywa koszty organizacyjne i cateringowe.

 

§ 9

Drużyny mogą dokonywać zmian w zakresie osobowym, zachowując warunki regulaminu (§ 5), do dnia 17 maja 2019 roku.

 

§ 10

Turniej odbywa się w 2 etapach: 

I- kilkunastu konkurencji drużynowych ( drużyny będą się zmieniać zgodnie z zasadami obwodu stacyjnego) 

II- konkurencji finałowej, do której przychodzą trzy drużyny z największą ilością punktów zdobytych podczas etapu I

 

§ 11

Konkurencje drużynowe składać się będą z elementów sprawdzających dotychczasową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, kinezjologii, różnorodnych metod fizjoterapeutycznych oraz dziedzin klinicznych.

 

§ 12

Konkurencje będą sprawdzać umiejętności pracy w grupach, zdolności koordynacyjne, psychofizyczne oraz umiejętności interpretacji faktów.

 

§ 13

 Wyniki Turnieju są tajne do momentu ogłoszenia wyników przez Organizatora po zakończeniu konkurencji drużynowych w I etapie, Etap II Turnieju przeprowadzony jest w formie otwartej- sprawdzającej wiedzę, szybkość reakcji oraz zręczność.

 

 §14

Punkty zdobywane przez drużyny są pod koniec I Etapu sumowane. Drużyny z trzema najlepszymi wynikami wchodzą do finału. Wyniki tych drużyn zostają wyzerowane przed rozpoczęciem konkurencji finałowej.

 

  § 15

Po zakończeniu przez wszystkie drużyny konkurencji czasowych wyniki zostaną przeliczone na punkty. Drużyna, która wykona zadanie w najkrótszym czasie otrzyma 20 pkt, natomiast ta z najdłuższym czasem 1 pkt.

 

§ 16

W konkurencji finałowej każdej drużynie przysługuje prawo do jednej podpowiedzi udzielanej przez wybranego Eksperta z Komisji Ekspertów. Ekspert nie może udzielić poprawnej odpowiedzi, jego rolą jest naprowadzenie drużyny na prawidłowe rozwiązanie.

 

§ 17

W przypadku uzyskania przez drużyny równej liczby punktów Komisja Ekspertów przeprowadza konkurencję "Kto pierwszy ten lepszy" składającą się z 5 pytań. Drużyna która uzyska największą ilość punktów zostaje zwycięzca Turnieju. W przypadku powtórzenia sytuacji procedura powtarzana jest do skutku.

 

§ 18 

Nagrody otrzymują drużyny będące laureatami trzech pierwszych miejsc podczas Turnieju.

 

§ 19

 Każdy uczestnik zakłócający przebieg Turnieju może zostać wykluczony wraz z drużyna przez organizatora z Turnieju w terminie natychmiastowym.

 

§ 20

Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej treści i wyników każdej z konkurencji.

 

§ 21

Prawo do weryfikacji i odwołania od wyniku Turnieju jest możliwe tylko i wyłącznie w dniu jego trwania i przed odbyciem się konkurencji finałowej do 15 min przed jej rozpoczęciem.

 

§ 22

Jeżeli powtórna weryfikacji wykaże pomyłkę komisji sprawdzającej, punktacja zostaje przyznana drużynie, a wynik odpowiednio przeliczony.

 

§ 23

W wyjątkowych przypadkach po dokładnej weryfikacji wyników możliwe jest dopuszczenie jednej dodatkowej drużyny do konkurencji finałowej.

 

§ 24

Podczas całego Turnieju zakazane jest wykorzystywanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w celach pozyskania wiedzy. Dopuszczalne jest wykonywane pamiątkowych fotografii i filmów.

  

§ 25

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Organizacyjny Turnieju w celach marketingowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§ 26

Wszyscy członkowie Studenckiej Grupy Projektowej II Ogólnopolskiego Turnieju Studenckich Drużyn Fizjoterapeutycznych zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczących treści konkurencji i organizacji Turnieju.

 

§ 27

Członkowie Studenckiej Grupy Projektowej II Ogólnopolskiego Turnieju Studenckich Drużyn Fizjoterapeutycznych nie mogą być uczestnikami Turnieju.

 

§ 28

W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie Turnieju decyzję podejmuje odpowiednia Komisja Ekspertów w porozumieniu z Organizatorem.